Termeni și condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal


1. Cine suntem? Ce viziune de prelucrare a datelor avem?

Transfer Rapid LTD (denumită de aici înainte „Transfer Rapid”) operator de date cu caracter personal, înregistrat la Information Commissioner’s Office (ICO) cu număr de înregistrare ZA084028 prin Transfer Rapid Limited Londra Sucursala Bucuresti, cu sediul în Bucureşti, Sector 3, Bulevardul Unirii Nr.72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/7649/2012 având Cod Unic de Înregistrare 30384612, e-mail contact@transferrapid.com, telefon 0800.800.609, cât şi companiile din grup colectează şi prelucrează datele dvs. cu caracter personal în concordanţă cu NOUL REGULAMENT DE PROTECȚIA DATELORRegulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Transfer Rapid prețuiește parteneriatul cu dumneavoastra și vă respectă viața privată. Prin natura serviciilor financiare oferite de către Transfer Rapid și pentru a ne conforma obligaţiilor legale aplicabile domeniului nostru de activitate, datele pe care ni le puneţi la dispoziţie vor fi prelucrate fie în baza unui temei contractual, fie în baza unui temei legal, fie bazându-ne pe un interes legitim, fie în baza consimţământul dvs.

Datele sunt prelucrate atât direct, cât şi prin Împuterniciţi, care prelucrează date în numele şi pe seama Transfer Rapid, respectând obligaţiile stricte de securitate informatică impuse de standardele grupului.

Dorim să vă oferim servicii cât mai simple, personalizate şi care să vă economisească timp şi bani. În masura în care aţi fost de acord cu procesarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct şi cu procesarea acestor date de catre terţi, folosim aceste date pentru a ne îmbunataţi serviciile şi pentru a vă ţine la curent cu noile noastre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs.

De exemplu, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi pentru interesul legitim al companiei procesarea datelor cu caracter personal se realizează pentru a crea profile de risc (necesare unei mai bune administrari a riscului de fraudă).

De asemenea, în cazul în care aţi fost de acord putem utiliza aceste profile pentru a vă oferi servicii îmbunătăţite sau alte produse cum ar fi plata tranzacţiilor prin intermediul reţelei de Bancomat-uri CEC Bank (produs care a primit distincţia „seal of excellence” din partea Comisiei Europene).

2. Definiţii

“Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”)”. O ”persoană fizică identificabilă” este „o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”.

”Prelucrarea datelor” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea”.

”Persoană vizată ” – persoana identificată sau identificabilă căreia îi sunt colectate date de către Operator atât în mod direct cât și prin intermediari cu scopul oferirii de servicii determinate atât în nume propriu cât și pe seama partenerilor contractuali.

“Creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau preognostica aspecte privind situația economică, sănătatea, preferințele, personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

3. Ce fel de date cu caracter personal procesăm?

Transfer Rapid procesează urmatoarele date cu caracter personal pe care le primește de la dumneavoastră cu scopul realizării de transferuri de bani, atunci când completați un formular, on-line sau pe hartie, când semnați un contract, când ne trimiteți o scrisoare sau un e-mail sau când vorbim la telefon: numele, adresa, CNP, serie numar act de identitate, data nașterii, număr de telefon, e-mail-ul, copiile actelor de identitate sau alte date având funcția de identificare conform legii.

În ceea ce privește activitățile de marketing direct, precizăm că selectăm și analizăm datele cu caracter personal, de exemplu nume, prenume, data nașterii, CNP, date de identitate, adresă, adresă e-mail, telefon, date contractuale inclusiv pentru a crea profiluri, precum și pentru a genera oferte și servicii personalizate.

4. În ce scop procesăm datele cu caracter personal?

Transfer Rapid procesează date cu caracter personal pentru furnizarea de produse și servicii financiare, încheierea și executarea de contracte, pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea fraudelor, marketing, pentru transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate, statistică, cercetare de piață, îndeplinirea obligațiilor legale (cum ar fi detectarea și prevenirea fraudelor în domeniul financiar-bancar) etc.

5. Care este temeiul în care sunt procesate datele cu caracter personal?

 • Încheierea și desfășurarea activității solicitate
 • Obligațiile legale a Transfer Rapid
 • Interesul legitim al Transfer Rapid (cum ar fi gestionarea riscului de fraudă)
 • Consimțământul pentru prelucrare în scopuri de marketing și pentru furnizarea datelor către companii terțe

6. Creare de profiluri ca interes legitim al companiei și în scopuri de marketing.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru interesul legitim al companiei, procesarea datelor cu caracter personal se realizează pentru a crea profile de risc (necesare unei mai bune administrări a riscului de fraudă).

În ceea ce privește activitățile de marketing direct, selectăm și analizăm datele cu caracter personal, de exemplu nume, prenume, data nașterii, CNP, date de identitate, adresă, adresă e-mail, telefon, date contractuale inclusiv pentru a crea profiluri, cu mențiunea că nu utilizăm concomitent întregul set de date.

7. Utilizarea Site-ului www.transferrapid.com

Așa cum este valabil și pentru cele mai multe site-uri web, site-ul www.transferrapid.com colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Informațiile pot include adrese de protocol Internet (IP), regiunea sau locația generală pe care computerul sau dispozitivul dvs. accesează internetul, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre utilizarea site-ului, inclusiv istoricul paginilor.

Utilizăm aceste informații pentru a ne ajuta să proiectăm site-ul nostru pentru a se potrivi mai bine nevoilor utilizatorilor noștri. De asemenea, putem utiliza adresa dvs. IP pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor cu serverul nostru și pentru a administra site-ul nostru, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări miscările vizitatorilor și pentru a aduna informații demografice largi care ne ajută în identificarea preferințelor vizitatorilor. Pentru mai multe informații consultați politica Transfer Rapid de Utilizare a cookie-urilor.

8. Cum protejăm datele cu caracter personal

Transfer Rapid tratează securitatea datelor dumneavoastră foarte serios. Din acest motiv, Transfer Rapid a adoptat și a implementat măsuri stricte de securitate, tehnice si organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Aceste măsuri sunt reevaluate și revizuite periodic.

Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de Transfer Rapid, și numai după ce aceste persoane și-au insușit obligațiile de confidențialitate.

9. Cât timp vor fi păstrate datele?

Având în vedere domeniul reglementat al serviciilor financiare, Transfer Rapid are obligația să rețină datele clienților pentru o perioada de minim 6 ani de la sfârșitul relației contractuale sau de la ultima interacțiune ocazională. Această perioada poate varia însă în funcție de relația contractuală pe care o dețineți cu Transfer Rapid. Pentru mai multe detalii cu privire la perioada de retenție a datelor puteți transmite o cerere către privacy@transferrapid.com

10. Care sunt drepturile tale în conformitate cu legislația în vigoare?

Regulamentul de protecție a datelor vă conferă o serie de drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale, drepturi pe care vi le prezentăm succint în continuare:

 • Dreptul de acces – dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, iar în cazul în care acestea sunt prelucrate aveți dreptul la informații privind modalitatea în care sunt acestea prelucrate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul, ca la cererea dvs., aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.
 • Dreptul la rectificare – dreptul de a cere corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întarzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care o persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Transfer Rapid nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a vă adresa justiției.

11. Retragerea consimțămantului și exercitarea drepturilor conform GDPR

Transfer Rapid a desemnat un ofițer de protecție a datelor intern unde vă puteți adresa în mod direct dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la politicile sau practicile privind datele cu caracter personal ale Transfer Rapid. Pentru orice nelămuriri transmiteți o solicitare la adresa privacy@transferrapid.com sau o cerere scrisă, semnată și datată la adresa Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București: Bucuresti, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10.

De asemenea, pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile prezentate mai sus cât și pentru retragerea consimțământului trebuie doar să trimiteți o cerere scrisă, semnată și datată la adresa Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București: Bucuresti, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10 sau la adresa de e-mail privacy@transferrapid.com.

Alternativ puteți apela numărul de telefon 0800.800.609.

12. Cui putem transmite datele cu caracter personal?

Pentru furnizarea unor servicii de calitate cât și pentru a vă ține la curent cu cele mai noi oferte, putem transmite date către companii care prelucrează date în calitate de împuterniciți, cât și în calitate de operatori (în al doilea caz acestea având o obligația de a răspunde de procesarea datelor în nume propriu).

Categoriile de destinatari pot fi:

 1. Furnizori de servicii financiare sau de servicii conexe domeniului financiar subcontractanți ai Transfer Rapid pentru desfășurarea serviciului (ca de exemplu companii care mențin și actualizează «listele negre» de persoane suspectate de terorism);
 2. Furnizori de servicii de asigurări;
 3. Furnizori de servicii de recuperare taxe;
 4. Societăți ce oferă servicii de curierat;
 5. Furnizori de servicii call-center;
 6. Companii de studii de piață;
 7. Autorități publice, în baza obligațiilor legale;
 8. Alți sub-contractori ai Transfer Rapid

13. Modificări și actualizări ale Termenilor și Condițiilor de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Întrucât legislația aplicabilă cât și tipurile de servicii furnizare se poate schimba din când în când, este de așteptat ca acești Termeni și Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal să se schimbe.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv, fără notificare, modificarea Termenilor și Condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în afară de publicarea noii versiuni pe acest site. Din acest motiv trebuie să verificați frecvent site-ul nostru pentru a vedea noua versiune de Termeni și Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal în vigoare la momentul respectiv.