Alege să transferi bani online, din siguranța și confortul casei tale.
Dragostea de familie are un nou nume: Transfer Rapid

Notă de informare GDPR


1. Cine suntem? Ce viziune de prelucrare a datelor avem?

Transfer Rapid LTD operator de date cu caracter personal, înregistrat la Information Commissioner’s Office (ICO) cu număr de înregistrare ZA084028 prin Transfer Rapid Limited Londra Sucursala Bucuresti, cu sediul în București, Sector 3, Bulevardul Unirii Nr.72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/7649/2012 având Cod Unic de înregistrare 30384612, și Transfer Rapid Electronic SRL operator de date cu caracter personal, companie cu răspundere limitată cu sediul social în B-dul Unirii 72, Bloc J3, Scara C, Camera 801, Sector 3, București 030836, și codul unic de înregistrare (CUI)/CIF 30384701, în calitate de Instituție de Plată Autorizată de Banca Națională a României, și înscrisă în registrul instituțiilor de plată sub nr. 010/15.03.2019 e-mail contact@transferrapid.com telefon 0800.800.609 (denumite de aici înainte "Transfer Rapid") colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal în concordanță cu NOUL REGULAMENT DE PROTECȚIA DATELOR - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Transfer Rapid prețuiește parteneriatul cu dumneavoastra și vă respectă viața privată. Prin natura serviciilor financiare oferite de către Transfer Rapid și pentru a ne conforma obligațiilor legale aplicabile domeniului nostru de activitate, datele pe care ni le puneți la dispoziție vor fi prelucrate fie în baza unui temei contractual, fie în baza unui temei legal, fie bazându-ne pe un interes legitim, fie în baza consimțământul dvs.

Datele sunt prelucrate atât direct, cât și prin împuterniciți, care prelucrează date în numele și pe seama Transfer Rapid, respectând obligațiile stricte de securitate informatică impuse de standardele grupului.

Dorim să vă oferim servicii cât mai simple, personalizate și care să vă economisească timp și bani. în măsura în care ați fost de acord cu procesarea datelor cu caracter personal în scop de marketing direct și cu procesarea acestor date de către terți, folosim aceste date pentru a ne îmbunătăți serviciile și pentru a vă ține la curent cu noile noastre produse sau servicii care ar putea fi de interes pentru dvs.

De exemplu, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și pentru interesul legitim al companiei procesarea datelor cu caracter personal se realizează pentru a crea profile de risc (necesare unei mai bune administrari a riscului de fraudă).

De asemenea, în cazul în care ați fost de acord putem utiliza aceste profile pentru a vă oferi servicii îmbunătățite sau alte produse cum ar fi plata tranzacțiilor prin intermediul rețelei de Bancomat-uri CEC Bank (produs care a primit distincția "seal of excellence" din partea Comisiei Europene).

2. Definiții

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O "persoană fizică identificabilă" este "o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale".

"Prelucrarea datelor" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea".

"Persoană vizată " - persoana identificată sau identificabilă căreia îi sunt colectate date de către Operator atât în mod direct cât și prin intermediari cu scopul oferirii de servicii determinate atât în nume propriu cât și pe seama partenerilor contractuali.

"Creare de profiluri" înseamnă orice formă de prelucrare automată care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prognostica aspecte privind situația economică, sănătatea, preferințele, personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.

3. Ce fel de date cu caracter personal procesăm?

Transfer Rapid procesează următoarele date cu caracter personal pe care le primește de la dumneavoastră cu scopul realizării de transferuri de bani, atunci când completați un formular, on-line sau pe hartie, când semnați un contract, când ne trimiteți o scrisoare sau un e-mail sau când vorbim la telefon: numele, adresa, CNP, serie număr act de identitate, data nașterii, număr de telefon, e-mail-ul, copiile actelor de identitate sau alte date având funcția de identificare conform legii.

în ceea ce privește activitățile de marketing direct, precizăm că selectăm și analizăm datele cu caracter personal, de exemplu nume, prenume, data nașterii, CNP, date de identitate, adresă, adresă e-mail, telefon, date contractuale inclusiv pentru a crea profiluri, precum și pentru a genera oferte și servicii personalizate.

4. În ce scop procesăm datele cu caracter personal?

Transfer Rapid procesează date cu caracter personal pentru furnizarea de produse și servicii financiare, inclusiv servicii de plată și servicii conexe pentru care se determină oportunitatea de ofertare către client, încheierea și executarea de contracte, pentru analize interne destinate îmbunătățirii și dezvoltării de produse și servicii, pentru identificarea și prevenirea fraudelor, marketing, pentru transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate, statistică, cercetare de piață, îndeplinirea obligațiilor legale (cum ar fi detectarea și prevenirea fraudelor în domeniul financiar-bancar) etc.

5. Care este temeiul în care sunt procesate datele cu caracter personal?

 • Încheierea și desfășurarea activității solicitate
 • Obligațiile legale a Transfer Rapid
 • Interesul legitim al Transfer Rapid (cum ar fi gestionarea riscului de fraudă)
 • Consimțământul pentru prelucrare în scopuri de marketing și pentru furnizarea datelor către companii terțe

6. "Creare de profiluri" ca obligație legală și în scopuri de marketing.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale, procesarea datelor cu caracter personal se poate realiza pentru a crea profiluri de risc (necesare unei mai bune administrări a riscului de fraudă).

În ceea ce privește activitățile de marketing direct putem în baza acordului explicit al clientului să selectăm și să analizăm datele cu caracter personal de exemplu nume, prenume, data nașterii, CNP, adresa, adresa e-mail, telefon etc pentru a crea profiluri.

7. Utilizarea Site-ului www.transferrapid.com

Așa cum este valabil și pentru cele mai multe site-uri web, site-ul www.transferrapid.com colectează automat anumite informații și le stochează în fișierele jurnal. Informațiile pot include adrese de protocol Internet (IP), regiunea sau locația generală pe care computerul sau dispozitivul dvs. accesează internetul, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre utilizarea site-ului, inclusiv istoricul paginilor.

Utilizăm aceste informații pentru a ne ajuta să proiectăm site-ul nostru pentru a se potrivi mai bine nevoilor utilizatorilor noștri. De asemenea, putem utiliza adresa dvs. IP pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor cu serverul nostru și pentru a administra site-ul nostru, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcările vizitatorilor și pentru a aduna informații demografice largi care ne ajută în identificarea preferințelor vizitatorilor. Pentru mai multe informații consultați politica Transfer Rapid de Utilizare a cookie-urilor.

8. Cum protejăm datele cu caracter personal

Transfer Rapid tratează securitatea datelor dumneavoastră foarte serios. Din acest motiv, Transfer Rapid a adoptat și a implementat măsuri stricte de securitate, tehnice și organizatorice, menite să protejeze datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii sau distrugerii neautorizate. Aceste măsuri sunt reevaluate și revizuite periodic.

Accesul la date este permis doar persoanelor autorizate de Transfer Rapid, și numai după ce aceste persoane și-au însușit obligațiile de confidențialitate.

9. Cât timp vor fi păstrate datele?

Având în vedere domeniul reglementat al serviciilor financiare, Transfer Rapid are obligația să rețină datele clienților pentru o perioada de minim 6 ani de la sfârșitul relației contractuale sau de la ultima interacțiune ocazională. Această perioadă poate varia însă în funcție de relația contractuală pe care o dețineți cu Transfer Rapid. Pentru mai multe detalii cu privire la perioada de retenție a datelor puteți transmite o cerere către privacy@transferrapid.com

La solicitarea autorităților competente, perioada legală inițială de 6 ani menționată mai sus poate fi prelungită, până la cel mult 10 ani de la încetarea relației de afaceri/data tranzacției ocazionale.

La expirarea perioadei legale de păstrare (inițială sau extinsă, după caz), TR va șterge sau anonimiza aceste date, cu excepția situațiilor în care alte dispoziții legale impun pâstrarea lor în continuare. Alte dispoziții legale care ne obligă să păstrăm datele Clienților sau, după caz, ale Clienților ocazionali pe o perioadă mai îndelungată sunt cele din:

Codul de procedură fiscală, care preved că o parte dintre datele prelucrate pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei trebuie prelucrate și pentru raportări către A.N.A.F. Perioada legală de păstrare a acestor date este de 10 ani de la încetarea relației de afaceri sau de la data tranzacției ocazionale;

Legislația financiar-contabilă prevede că documentele contabile relevante pentru evidențele financiare și documentele justificative, inclusiv contractele în baza cărora au fost făcute înregistrările în contabilitate (implicit și datele personale din cuprinsul lor) trebuie păstrate până la 10 ani de la sfârșitul exercițiului financiar al anului în care au fost create;

10. Care sunt drepturile tale în conformitate cu legislația în vigoare?

Regulamentul de protecție a datelor vă conferă o serie de drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale, drepturi pe care vi le prezentăm succint în continuare:

 • Dreptul de acces - dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, iar în cazul în care acestea sunt prelucrate aveți dreptul la informații privind modalitatea în care sunt acestea prelucrate.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul, ca la cererea dvs., aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție - dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, cu excepția cazurilor în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.
 • Dreptul la rectificare - dreptul de a cere corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legatură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care o persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Transfer Rapid nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a vă adresa justiției.

11. Retragerea consimțământului și exercitarea drepturilor conform GDPR

Transfer Rapid a desemnat un ofițer de protecție a datelor intern unde vă puteți adresa în mod direct dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la politicile sau practicile privind datele cu caracter personal ale Transfer Rapid. Pentru orice nelămuriri transmiteți o solicitare la adresa privacy@transferrapid.com sau o cerere scrisă, semnată și datată la adresa Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București: București, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10.

De asemenea, pentru exercitarea oricăruia dintre drepturile prezentate mai sus cât și pentru retragerea consimțământului trebuie doar să trimiteți o cerere scrisă, semnată și datată la adresa Transfer Rapid Limited Londra Sucursala București: București, Sector 3, Bulevardul Unirii nr. 72, Bl. J3, Sc. C, Et. 9-10 sau la adresa de e-mail privacy@transferrapid.com.

Alternativ puteți apela numărul de telefon 0800.800.609.

12. Cui putem transmite datele cu caracter personal?

Categoriile de destinatari cărora putem să le dezvăluim date personale, după caz, sunt:

 1. alți Clienți care au dreptul și nevoia de a le cunoaște;
 2. alte entități din cadrul Grupului Transfer Rapid;
 3. societăți implicate în procesarea plăților (ex: Transfond S.A., procesatori de plăți);
 4. organizații internaționale de plată (ex. Visa, Mastercard);
 5. parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați în activitatea TR, servicii IT (mentenanță, implementare, suport, cloud), servicii de arhivare în format fizic și/sau electronic, servicii de curierat, servicii de audit, servicii conexe cardurilor, servicii de studii/cercetare de piațâ, servicii de transmitere de e-mail/SMS/telefonie, servicii de marketing, alte servicii prestate de furnizori către care TR a externalizat anumite servicii financiar-bancare etc);
 6. societâți de asigurare;
 7. parteneri ai TR din diverse domenii, ale căror produse/servicii/evenimente le putem promova Clienților în baza consimțământului acestora. Lista actualizată cu partenerii se regăsește aici: www.transferrapid.com
 8. furnizori de platforme de social media;
 9. autorități și instituții publice naționale, precum, dar fără a se limita la: Banca Națională a României (B.N.R.), Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.)*, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne (M.A.I.), Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B), Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F), inclusiv, după caz, unitățile teritoriale ale acestora;
 10. Furnizori de baze de date cu informații referitoare la client cum ar fi Biroul de Credit

13. Modificări și actualizări ale Termenilor și Condițiilor de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal

Întrucât legislația aplicabilă cât și tipurile de servicii furnizare se poate schimba din când în când, este de așteptat ca acești Termeni și Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal să se schimbe.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv, fără notificare, modificarea Termenilor și Condițiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în afară de publicarea noii versiuni pe acest site. Din acest motiv trebuie să verificați frecvent site-ul nostru pentru a vedea noua versiune de Termeni și Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal în vigoare la momentul respectiv.